Cesja wierzytelności a prawo do korekty faktury VAT. Sprawdź przykład!

Cesja wierzytelności a prawo do korekty faktury VAT

Cesja wierzytelności a prawo do korekty faktury VAT – to temat, który może się pojawić w Twojej działalności gospodarczej. W związku z tym postanowiłem go dla Ciebie omówić. Zapraszam do lektury!

Pytanie

Czy cesja wierzytelności przysługującej Spółce X na Spółkę Z uprawnia Spółkę Z do dokonania korekty faktury wystawionej przez Spółkę X poprzez obniżenie podstawy opodatkowania wykazanej w tej fakturze?

Innymi słowy, czy nabywca wierzytelności może dokonać korekty faktury wystawionej przez zbywcę wierzytelności?

Odpowiedź 

Nie. Cesja wierzytelności nie uprawnia podmiotu, który nabył wierzytelność, do dokonania korekty faktury, która dokumentuje nabywaną wierzytelność.

Cesja wierzytelności a sukcesja

Zwracam Twoją uwagę, że czym innym jest sukcesja (czy to uniwersalna czy to singularna – w tym wypadku na skutek cesji wierzytelności) na gruncie prawa cywilnego, a czym innym jest sukcesja na gruncie prawa podatkowego.

Cesja wierzytelności na gruncie prawa cywilnego

W przypadku prawa cywilnego skutki cesji wierzytelności reguluje kodeks cywilny, w tym przede wszystkim przepis art. 509 § 2 (Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki). Przepisy prawa cywilnego generalnie przewidują, że cesja wierzytelności prowadzi do przejścia na nabywcę wszelkich uprawnień przysługujących zbywcy. Dochodzi w tym przypadku do sukcesji singularnej.

Cesja wierzytelności – brak sukcesji na gruncie ordynacji podatkowej

Sukcesję na gruncie prawa podatkowego reguluje natomiast rozdział 14 Ordynacji podatkowej zatytułowany Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

W ramach rozdziału 14 Ordynacji podatkowej nie znajdziemy przepisów, które wiązałyby przejście praw i obowiązków podatkowych na podmiot, który nabywa wierzytelność w drodze cesji. Nie będzie następcą prawnym – w rozumieniu Ordynacji podatkowej – podmiot, który zakupił wierzytelność od innego podmiotu.

W tym świetle wystawienie przez Spółkę Z faktury korygującej do faktury wystawionej przez Spółkę X wydaje się niemożliwe.

Cesja a korekta faktury na gruncie ustawy o VAT

Powyższy wniosek zdaje się również znajdować oparcie w treści art. 106j ustawy o VAT, który stanowi, że w enumeratywnie przewidzianych w tym przepisie wypadkach, to „podatnik” wystawia fakturę korygującą. W mojej ocenie „podatnikiem” w rozumieniu tego przepisu jest podmiot, który wystawił fakturę, która ma zostać skorygowana – a nie nabywca wierzytelności. Korekty może zatem dokonać wyłącznie zbywca a nie nabywca wierzytelności.

Cesja a korekta faktury na gruncie orzecznictwa

Powyższy wniosek znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie:

Uprawnienie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które nabył pierwszy korzystający nie może jednak w drodze cesji przejść na nowego korzystającego (wyrok WSA w Warszawie z 4 listopada 2010 r., sygn. III SA/Wa 2180/10).

Sukcesja praw i obowiązków podatkowych musi opierać się na samodzielnej podstawie. Jeżeli nie ma jej w prawie podatkowym nie można jej wywodzić z innej dziedziny prawa, np. prawa cywilnego [S. Babiarz w: S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pęk, K. Winiarski, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz 2012, Wrocław 2012, str. 1045] (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015 r. II FSK 2392/13).

Wprawdzie, w powyższych orzeczeniach rozważana jest cesja uprawnień i obowiązków podatkowych w świetle umowy leasingu, to zdaje się, że wskazane orzeczenia mają również przełożenie na stan faktyczny analizowanej opisanej sprawy.

Wobec powyższego uważam, że Spółka Z nie może dokonać korekty faktury wystawionej przez Spółkę X.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>