Cesja wierzytelności a prawo do korekty faktury VAT

Pytanie: Czy cesja wierzytelności przysługującej Spółce X na Spółkę Z uprawnia Spółkę Z do dokonania korekty faktury wystawionej przez Spółkę X poprzez obniżenie podstawy opodatkowania wykazanej w tej fakturze?

Odpowiedź: Nie.

Analiza: Cesja wierzytelności nie uprawnia podmiotu, który nabył wierzytelność, do dokonania korekty faktury, która dokumentuje nabywaną wierzytelność.

Należy bowiem zauważyć, że czym innym jest sukcesja (czy to uniwersalna czy to singularna – w tym wypadku na skutek przejścia wierzytelności) na gruncie prawa cywilnego, a czym innym jest sukcesja na gruncie prawa podatkowego.

W przypadku prawa cywilnego skutki przejścia wierzytelności z jednego podmiotu na drugi podmiot reguluje kodeks cywilny, w tym przede wszystkim przepis art. 509 § 2 (Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki). Przepisy prawa cywilnego generalnie przewidują, że przejście wierzytelności z jednego podmiotu na drugi prowadzi do przejścia na nabywcę wszelkich uprawnień przysługujących zbywcy.

Sukcesję na gruncie prawa podatkowego reguluje natomiast rozdział 14 Ordynacji podatkowej zatytułowany Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

W ramach rozdziału 14 Ordynacji podatkowej nie znajdziemy przepisów, które wiązałyby przejście praw i obowiązków podatkowych na podmiot, który nabywa wierzytelność od innego podmiotu. Nie będzie następcą prawnym – w rozumieniu Ordynacji podatkowej – podmiot, który zakupił wierzytelność od innego podmiotu.

W tym świetle wystawienie przez Spółkę Z faktury korygującej do faktury wystawionej przez Spółkę X wydaje się niemożliwe.

Powyższy wniosek zdaje się również znajdować oparcie w:

  • treści art. 106j ustawy o VAT, który stanowi, że w enumeratywnie przewidzianych w tym przepisie wypadkach, to podatnik wystawia fakturę korygującą. W mojej ocenie podatnikiem w rozumieniu tego przepisu jest podmiot, który wystawił fakturę, która ma zostać skorygowana – a nie nabywca wierzytelności.
  • w orzecznictwie, w którym wskazuje się, że:

Uprawnienie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które nabył pierwszy korzystający nie może jednak w drodze cesji przejść na nowego korzystającego (wyrok WSA w Warszawie z 4 listopada 2010 r., sygn. III SA/Wa 2180/10).

Sukcesja praw i obowiązków podatkowych musi opierać się na samodzielnej podstawie. Jeżeli nie ma jej w prawie podatkowym nie można jej wywodzić z innej dziedziny prawa, np. prawa cywilnego [S. Babiarz w: S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pęk, K. Winiarski, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz 2012, Wrocław 2012, str. 1045] (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015 r. II FSK 2392/13).

Wprawdzie, w powyższych orzeczeniach rozważana jest cesja uprawnień i obowiązków podatkowych w świetle umowy leasingu, to zdaje się, że wskazane orzeczenia mają również przełożenie na stan faktyczny analizowanej opisanej sprawy.

Wobec powyższego uważam, że Spółka Z nie może dokonać korekty faktury wystawionej przez Spółkę X.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>