Impreza dla pracowników – koszty uzyskania przychodów

impreza pracownicza świąteczna koszty KUP CIT

Wielkimi krokami zbliżają się święta. W konsekwencji, wiele firm zastanawia się, czy koszty organizacji spotkań świątecznych dla pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na tak postawione pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się jednak, że organy podatkowe, a także sądy administracyjne pozwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację spotkań świątecznych.

Cel – poprawa atmosfery i wzrost motywacji

Warunkiem powyższego jest jednak to, aby firmy mogły wykazać, że zamierzonym celem imprezy była integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i wzrost motywacji do wykonywania obowiązków służbowych.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014 r (ITPB3/423-559/13/PST), wskazano, że: W każdej sytuacji (…) trzeba ustalić, jaki jest cel takiego spotkania. Jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania wigilijnego mającego na celu zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą, czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. (…) Z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie.

Omówienie wyników firmy

Dobrym zabiegiem uzasadniającym zaliczenie ww. wydatków do kosztów jest połączenie imprezy z omówieniem wyników firmy oraz planów na następny rok.

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2014 r. (IPPB5/423-992/13-4/KS), w której wskazano, co następuje: Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na konsumpcję (jedzenie i napoje) sfinansowane ze środków obrotowych na imprezę integracyjną dla pracowników Spółki z okazji 5-lecia firmy, na której były omawiane kwestie wyników finansowych firmy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu.

Zadbaj o odpowiednią dokumentację

Pożądanym jest to, aby sporządzić dokumentację z przebiegu takiego spotkania. Chodzi o takie dokumenty, jak np. plan spotkania świątecznego czy materiały wykorzystane do prezentacji wyników i zamierzeń firmy.

Tak wskazano np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21.12.2007 r. (ILPB1/415-108/07-3/AMN), w myśl której: W związku z powyższym należy uznać, że wydatki poniesione ze środków obrotowych firmy na zorganizowanie spotkania integracyjnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Należy też zwrócić uwagę na formalny wymóg udokumentowania poniesionych wydatków. W tym przypadku obok dowodów księgowych należy sporządzić dokumentację, z której jednoznacznie będzie wynikać integracyjny (a nie np. handlowy), skierowany wyłącznie do pracowników, charakter imprezy. Dokumentami takimi mogą być np. umowa z firmą organizującą takie imprezy, plan imprezy, lista obecności itp.

Uczestnictwo osób towarzyszących

Należy uważać na uczestnictwo innych, aniżeli pracownicy, osób w imprezie firmowej (np. członków rodziny). Organy podatkowe mogą podać w wątpliwość prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z udziałem takich osób. Tak uczyniono np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2007 r. (ILPB3/423-119/07-2/MC).

Kwestionowanie przez organy podatkowe wydatków na udział osób towarzyszących w imprezie firmowej nie jest jednak przesądzone. Należy bowiem zauważyć, że np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 17 grudnia 2015 r. (IBPB-1-2/4510-643/15/AP) wskazano, że: Kosztami pracowniczymi mogą być także wydatki na organizacje imprezy integracyjnej dla pracowników i członków ich rodzin. Świadczenie to, bowiem związane jest ze stosunkiem pracy leczącym pracownika z pracodawca (gdyby nie ten stosunek ani pracownik ani członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu).

Alkohol

Należy być również ostrożnym przy dokonywaniu wydatków na serwowany w trakcie imprezy alkohol. Istnieją głosy, które kwestionują możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na „napoje wyskokowe”.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na alkohol została zakwestionowana m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2908/12), w myśl którego:  Spotkania integracyjne mają służyć budowaniu motywacji do pracy u pracowników i w ten sposób wpływać na jej efektywność, lecz uzyskiwanie tego efektu poprzez fundowanie bezpłatnego alkoholu uznać należy za pozostające poza związkiem przyczynowym, którego istnienie zakłada art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Ponadto nie znajduje naukowego potwierdzenia działanie alkoholu jako czynnika pozytywnie wpływającego na integrację określonych grup ludzi.
Powyższemu orzeczeniu można jednak przeciwstawić np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2101/10), w myśl którego: Tego typu spotkania mogą zatem, w pewnych okolicznościach, pozytywnie wpływać na funkcjonowanie zespołu pracowniczego, dlatego też ponoszone przez pracodawcę wydatki na ten cel mogą być uznane za racjonalne i pośrednio ukierunkowane na osiągnięcie przychodów; mogą zatem stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. W sytuacji, gdy świadczenie wykupione przez pracodawcę obejmuje także konsumpcję, w tym alkoholu, wydatek na jego nabycie stanowi koszt uzyskania przychodów.

Jeżeli chciałbyś przeanalizować dokonane lub planowane przez siebie wydatki w kontekście możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu – zapraszam do kontaktu!

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>