Nabycie spadku przed 2007 r. a zwolnienie z podatku

Pytanie: czytelniczka zgłosiła problem nabycia spadku przed 2007 r. – odziedziczyła ona spadek po zmarłej w 1992 r. babci. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez nią spadku zostało wydane w 2015 r. Czy czytelniczka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Odpowiedź: raczej nie.

Analiza: Powyższe pytanie dotyka zagadnienia intertemporalnego. Zwolnienie z art. 4a zostało bowiem wprowadzone do ww. ustawy w 2007 r. Nie obowiązywało w chwili śmierci babci czytelniczki. Po to zatem, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, należy odwołać się do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A konkretnie do jej art. 3 ust. 1, w myśl którego:

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Powyższy przepis jest w orzecznictwie interpretowany w ten sposób, że choćby postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało wydane po 2007 r. (tak jak w analizowanej sprawie), to wobec tego, że śmierć spadkodawcy nastąpiła przed tą datą (a zatem również nabycie spadku; spadek zostaje bowiem nabyty z chwilą śmierci spadkodawcy), zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji (a zatem sprzed wprowadzenia zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Na potwierdzenie powyższej tezy wskazuje:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia  7 września 2010  r.  (I SA/Kr 1157/10):

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 4a u.p.d.s. ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, które nastąpiło począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia  4 sierpnia 2010  r. (III SA/Po 71/1):

Przepis art. 4(a) ust.1 u.p.s.d. zaczął obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2007 r. i dotyczyć może jedynie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych zaistniałego po tej dacie.

Należy przy tym odnotować, że w doktrynie pojawił się również pogląd przeciwny, w myśl którego:

Możliwa zatem jest taka interpretacja przepisu przejściowego, z której będzie wynikało, iż nawet w przypadku, w którym nabycie nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., zastosowanie będą miały co do zasady przepisy obowiązujące w dniu wymiaru podatku, bo taka zasada wynika z przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. (Chustecka Krystyna, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz).

Wydaje się jednak, że wobec raczej jednolitej linii orzeczniczej, jego obrona będzie bardzo trudna.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>