Opodatkowanie usług niewykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

Nie każde wykonywanie usług stanowi wykonywanie działalności gospodarczej. Działalność ludzka, aby można ją było określić mianem działalność gospodarczej, musi być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy. Jeżeli więc usługi wykonywane są w sposób sporadyczny i niezorganizowany (szerzej o tym co to oznacza być może napiszę innym razem) to nie mamy do czynienia z wykonywaniem działalności gospodarczej. Konsekwentnie więc, jeżeli uzyskuje się z tytułu wykonywania takich usług przychód, to źródłem tego przychodu nie jest wykonywanie działalności gospodarczej. W jaki zatem sposób zaklasyfikować taki przychód?

Źródła przychodu osób fizycznych zostały określone w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W artykule tym nie znajdziemy wyraźnego przepisu, który odnosiłby się do wykonywania usług w w sposób zbliżony do działalności gospodarczej, jednak nie będący działalnością gospodarczą z uwagi na brak ww. cech. W przepisie tym jako jedno ze źródeł przychodu wskazano „działalność wykonywaną osobiście”. Prima facie wydaje się, że przychód osiągany w ramach działalności wyżej opisanej, należałoby zakwalifikować jako osiągany właśnie z tego źródła. Jednakże po zapoznaniu się treścią art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazującym co należy rozumieć pod pojęciem „działalności wykonywanej osobiście”, hipotezę taką należy stanowczo wykluczyć.

Zakładając więc, że przepis art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statuuje enumeratywne wyliczenie możliwych źródeł przychodów, przychód uzyskiwany z działalności nie będącej działalnością gospodarczą należałoby zaklasyfikować jako przychód z tzw. innych źródeł. Źródło to zostało  wskazane w ustępie 1 punkcie 9 ww. przepisu.

Okazuje się, że taka interpretacja znalazła wyraźne poparcie w orzecznictwie. Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 142/10):

Jeśli w ramach działalności wykonywanej zawodowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodu i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do przychodów z tej działalności, to wówczas przychody te stanowią przychód z innego źródła.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeżeli wykonywane są usługi w ramach działalność nie noszącej cech zorganizowania i ciągłości to zgodnie z regułą a maiori ad minus uznać należy, że tym bardziej nie jest ona wykonywaniem działalności gospodarczej.

Uznanie, że uzyskiwanie przychodów z wykonywania usług w warunkach wyżej opisanych, nie jest uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej, tylko z tzw. innych źródeł,  ma duże znaczenie praktyczne. Zgodnie bowiem z przepisem art. 44 ust. 1c:

Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne (…).

Podatnik uzyskujący przychód z innych źródeł nie ma zatem obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, a przychód ten wykazuje dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.

Z powyższego wynika fundamentalny wniosek, że nie należy bać się wykonywania usług z uwagi na to, że nie prowadzi się działalności gospodarczej i nie odprowadza się co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy. Każdy ma prawo wykonywać usługi (z ww. ograniczeniami) bez obawy o nieprzyjemności ze strony fiskusa. Jeżeli urząd skarbowy zainteresuje się osobą wykonującą sporadycznie i w sposób niezorganizowany usługi, osoba taka zawsze może wykazywać, że nie prowadzi działalności gospodarczej i podatek ma obowiązek zapłacić do 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodu z tytułu wykonywania tychże usług.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>