Optymalizacja podatkowa likwidacji sp. z o.o.

Czy przyszło Ci kiedyś likwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym składnikiem majątkowym była nieruchomość? A być może dopiero stoisz przed koniecznością likwidacji takiej spółki? Jeżeli tak, to zapoznaj się z niniejszym wpisem!

Przychód z udziału w zyskach osób prawnych

Na wstępie zwracam Twoją uwagę na to, że jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zamierzasz „przejąć” nieruchomość stanowiącą majątek tej spółki to zasadniczo powstanie po Twojej stronie przychód.

Przychód ten będzie kwalifikowany jako tzw. przychód z udziału w zyskach osób prawnych.[i]

Od przychodu takiego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 %.[ii]

Zgodnie z wiodącą linią interpretacyjną organów podatkowych i sądów administracyjnych ww. podatek pobiera się bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu.[iii]

Przykład

Powyższe oznacza, że jeżeli w spółce jest nieruchomość o wartości przykładowo 1 miliona złotych, to po przekazaniu tej nieruchomości wspólnikowi na skutek likwidacji spółki, na wspólniku ciąży obowiązek zapłaty 190 tys. zł zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspólnik nie może pomniejszyć przychodu z tytułu uzyskania składniku majątku spółki o koszty nabycia udziałów w spółce.

Optymalizacja podatkowa likwidacji spółki z o.o.

W jaki sposób zatem powinieneś przeprowadzić operację „przejęcia” nieruchomości po likwidowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Otóż w tym celu powinieneś: najpierw przekształcić spółkę z o.o. w jedną ze spółek osobowych (np. w spółkę jawną), a dopiero później przeprowadzić likwidację spółki osobowej (zob. poniższy schemat).

Schemat:

spółka z o.o. –> spółka jawna –> wspólnik

* symbol „–>” oznacza  przejście własności nieruchomości

Z czego wynika schemat powyższego działania? Mianowicie z tego, że składniki majątkowe, które otrzymasz w związku z likwidacją spółki osobowej (np. spółki jawnej), nie będą stanowiły Twojego przychodu w dniu ich otrzymania.[iv]

Dochód po Twojej stronie powstanie dopiero w momencie, w którym sprzedasz tę nieruchomość, z tym wyjątkiem, że jeżeli sprzedasz ją po 6 latach od dnia jej otrzymania –obowiązek zapłaty podatku dochodowego po Twojej stronie w ogóle nie powstanie.[v]

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przy dokonywaniu przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z o.o.) w spółkę osobową (spółkę jawną) musisz mieć na uwadze możliwość powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.[vi]

Niepodzielone zyski

Musisz mieć także na uwadze ewentualną konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wystąpienia tzw. niepodzielonych zysków w spółce z o.o. Podatek ten wynosi 19 %.[vii]

Należy więc przeanalizować sytuację spółki pod tym kątem, czy jej przekształcenie nie będzie powodowało konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku dochodowego w wysokości 19% od niepodzielonych zysków spółki.

Sprawdź również jak zoptymalizować podatkowo sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej:

https://arturchamot.wordpress.com/2016/12/30/optymalizacja-sprzedazy-nieruchomosci-wykorzystywanej-w-dzialalnosci-gospodarczej/

—————————————————–

[i] Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki

[ii] Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – z zastrzeżeniem art. 52a – pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. [

iii] zob. m.in. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 7 sierpnia 2006 r. (sygn. 1419/UPO-415-114/06/GS), pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu z dnia 18 listopada 2005 r. (sygn. PDF/E/4117-1-100/05). Są również interpretacje odmienne (np. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z 28 czerwca 2006 r., sygn. US 40 RPŁ/415/38/06, czy też pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt IPTPB2/415-759/12-2/JR) ale są one w mniejszości.

[iv] zob. art. 24 ust. 3d updof oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b updop

[v] Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b updop: Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zobacz również w tym zakresie: interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 lipca 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-312/13-4/MAP) oraz interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. (IPPB1/415-962/11-2/ES).

[vi] W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 kwietnia 2008 r. (IBPB2/436-13/08/MZ) wskazano, że jeżeli w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną kapitał podstawowy spółki jawnej lub jej majątek zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego spółki z o.o. tj. zwiększy się wartość wkładów w spółce jawnej w stosunku do udziałów w spółce z o.o., to zgodnie z obowiązującymi przepisami przekształcenie spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie PCC. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży, przy ww. umowie spółki, na spółce. Oznacza to, iż w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych będzie spółka, w której nastąpi zwiększenie kapitału lub majątku.

[vii] Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08.11.2013 r. (IPTPB1/415-549/13-2/MD) stwierdzono zaś, że gdy w momencie przekształcenia Spółki kapitałowej w spółkę osobową wystąpią zyski niepodzielone, to będą one podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów na dzień przekształcenia tej spółki.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>