Optymalizacja podatkowa likwidacji sp. z o.o. – sprawdź koniecznie!

Optymalizacja podatkowa likwidacji sp. z o.o.

Optymalizacja podatkowa likwidacji sp. z o.o. – czy jest na to jakiś sposób? W jaki sposób optymalnie pod kątem podatkowym zlikwidować sp. z o.o., jeżeli do jej majątku wchodzi nieruchomość? Jeżeli stoisz przed taką koniecznością, a jeszcze nie znalazłeś na te pytania odpowiedzi to koniecznie zapoznaj się z niniejszym wpisem!

Skutek bezpośredniego przejęcia nieruchomości to brak optymalizacji podatkowej likwidacji sp. z o.o.

Na wstępie zwracam Twoją uwagę na to, że jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zamierzasz „przejąć” nieruchomość stanowiącą majątek tej spółki to zasadniczo powstanie po Twojej stronie przychód.

Przychód ten będzie kwalifikowany jako tzw. przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

 

Od przychodu takiego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 %.

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – z zastrzeżeniem art. 52a – pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Zgodnie z wiodącą linią interpretacyjną organów podatkowych i sądów administracyjnych ww. podatek pobiera się bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu.

 

Zobacz m.in. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 7 sierpnia 2006 r. (sygn. 1419/UPO-415-114/06/GS), pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu z dnia 18 listopada 2005 r. (sygn. PDF/E/4117-1-100/05). Są również interpretacje odmienne (np. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z 28 czerwca 2006 r., sygn. US 40 RPŁ/415/38/06, czy też pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt IPTPB2/415-759/12-2/JR) ale są one w mniejszości.

 

Przykład braku optymalizacji podatkowej likwidacji sp. z o.o.

Powyższe oznacza, że jeżeli w spółce jest nieruchomość o wartości przykładowo 1 miliona złotych, to po przekazaniu tej nieruchomości wspólnikowi na skutek likwidacji spółki, na wspólniku ciąży obowiązek zapłaty 190 tys. zł zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspólnik nie może pomniejszyć przychodu z tytułu uzyskania składniku majątku spółki o koszty nabycia udziałów w spółce.

Schemat niekorzystny:

 

spółka z o.o. –> wspólnik

* symbol „–>” oznacza  przejście własności nieruchomości

 

Optymalizacja podatkowa likwidacji sp. z o.o. – jak tego dokonać?

W jaki sposób zatem powinieneś przeprowadzić operację „przejęcia” nieruchomości po likwidowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Otóż w tym celu powinieneś: najpierw przekształcić spółkę z o.o. w jedną ze spółek osobowych (np. w spółkę jawną), a dopiero później przeprowadzić likwidację spółki osobowej (zob. poniższy schemat).

Schemat korzystny:

 

spółka z o.o. –> spółka jawna –> wspólnik

* symbol „–>” oznacza  przejście własności nieruchomości

 

Z czego wynika schemat powyższego działania? Mianowicie z tego, że składniki majątkowe, które otrzymasz w związku z likwidacją spółki osobowej (np. spółki jawnej), nie będą stanowiły Twojego przychodu w dniu ich otrzymania.

 

Zobacz art. 24 ust. 3d updof oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b updop

 

Dochód po Twojej stronie powstanie dopiero w momencie, w którym sprzedasz tę nieruchomość, z tym wyjątkiem, że jeżeli sprzedasz ją po 6 latach od dnia jej otrzymania –obowiązek zapłaty podatku dochodowego po Twojej stronie w ogóle nie powstanie.

 

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b updop: Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zobacz również w tym zakresie: interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 lipca 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-312/13-4/MAP) oraz interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. (IPPB1/415-962/11-2/ES).

 

Optymalizacja podatkowa likwiacji sp. z o.o. – przekształcenie spółki – PCC

Przy dokonywaniu przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z o.o.) w spółkę osobową (spółkę jawną) musisz mieć na uwadze możliwość powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 kwietnia 2008 r. (IBPB2/436-13/08/MZ) wskazano, że jeżeli w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną kapitał podstawowy spółki jawnej lub jej majątek zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego spółki z o.o. tj. zwiększy się wartość wkładów w spółce jawnej w stosunku do udziałów w spółce z o.o., to zgodnie z obowiązującymi przepisami przekształcenie spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie PCC. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży, przy ww. umowie spółki, na spółce. Oznacza to, iż w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych będzie spółka, w której nastąpi zwiększenie kapitału lub majątku.

 

Optymalizacja podatkowa likwiacji sp. z o.o. – przekształcenie spółki – niepodzielone zyski

Musisz mieć także na uwadze ewentualną konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wystąpienia tzw. niepodzielonych zysków w spółce z o.o. Podatek ten wynosi 19 %.

 

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08.11.2013 r. (IPTPB1/415-549/13-2/MD) stwierdzono zaś, że gdy w momencie przekształcenia Spółki kapitałowej w spółkę osobową wystąpią zyski niepodzielone, to będą one podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów na dzień przekształcenia tej spółki.

 

Należy więc przeanalizować sytuację spółki pod tym kątem, czy jej przekształcenie nie będzie powodowało konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku dochodowego w wysokości 19% od niepodzielonych zysków spółki.

 

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>