Split payment w Polsce – na czym to polega?

Od 1 kwietnia 2018 r. w ustawie o VAT obowiązywać będą przepisy o split payment (tzw. metoda podzielonej płatności). Ministerstwo Finansów uważa, że mechanizm split payment pozwoli na zwiększenie wpływów do budżetu (uszczelnienie budżetu państwa). Czy tak się stanie – zobaczymy w przyszłości. Poniżej przedstawiam Wam najczęściej zadawane pytania w sprawie split payment i odpowiedzi na nie.
1

Na czym polega mechanizm split payment?

W skrócie: mechanizm ten polega na tym, że zapłata na rzecz dostawcy towarów i usług będzie trafiała na dwa oddzielne rachunki bankowe: jeden „zwykły” i drugi – rachunek VAT.
2

Czy stosowanie mechanizmu split payment będzie wymagało zgłoszenia do urzędu skarbowego?

Nie, nie będzie takiego obowiązku.
3

Czy stosowanie mechanizmu split payment będzie obowiązkowe?

Nie, stosowanie tego mechanizmu będzie dobrowolne, przy czym należy zaznaczyć, że dobrowolność ta będzie miała charakter jednostronny, bowiem o jego zastosowaniu decydować będzie odbiorca towarów i usług (osoba płacąca). Dostawca towarów i usług (osoba przyjmująca płatność), co do zasady, nie ma wpływu na to, czy odbiorca zapłaci mu w tej formie. Odbiorca nie musi o tym informować dostawcy, ani prosić go o zgodę na zapłatę w tej formie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony w umowie postanowią np. że odbiorca musi uzyskać zgodę na zastosowanie tej formy płatności albo sytuacja, w której strony postanowią, że płatność nastąpi bez zastosowania tego mechanizmu. Nawet jednak, gdyby strony w umowie wyłączyły zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, a odbiorca zapłacił w tym trybie, nie można byłoby mówić o „nieskuteczności” zastosowania tego mechanizmu. Sytuacja taka mogłaby, co najwyżej, rodzić odpowiedzialność odszkodowawcza po stronie odbiorcy, związaną z niewywiązaniem się przez niego z umowy.
4

Czy strony mogą umownie wyłączyć zastosowanie mechanizmu split payment?

Tak, mogą (szerzej: zob. odpowiedź na pyt. 3).
5

W jaki sposób odbywać będzie się płatność w trybie split payment?

Płatność będzie odbywała się przy użyciu tzw. dedykowanego komunikatu przelewu. W dedykowanym komunikacie przelewu należało będzie podać następujące elementy: numer faktury lub faktury korygującej, której dotyczy płatność, numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, kwotę wartości sprzedaży netto oraz kwotę podatku.
6

Czy dokonując płatności w trybie split payment będziemy musieli dokonać dwóch przelewów: jednego, opiewającego na kwotę główną (netto), na rachunek „główny” („zwykły”), a drugiego – na rachunek VAT?

Płacąc w formule „split payment” nie będzie należało robić dwóch odrębnych przelewów (tj. jednego na rachunek zwykły, a drugiego na rachunek VAT). Należało będzie wykonać jeden przelew (z tym że przy wykorzystaniu trybu split payment –w systemach informatycznych banków pojawi się taka specjalna opcja) na zwykły rachunek odbiorcy, tylko że przy wykorzystaniu „dedykowanego komunikatu przelewu”. Bank automatycznie (samodzielnie) rozdzieli należność na kwotę główną, która pójdzie na rachunek zwykły i na kwotę VAT, która pójdzie na rachunek VAT. Nie będzie trzeba znać numeru rachunku VAT dostawcy.
7

Czy w wystawianych fakturach VAT będzie trzeba wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden zwykły i drugi VAT?

W wystawianych fakturach nie należało będzie wskazywać numeru rachunku VAT. Należało będzie – tak jak dotychczas – wskazywać numer zwykłego rachunku. Bank automatycznie dokona (w przypadku zastosowania split payment) podziału środków na rachunek zwykły i na rachunek VAT.
8

Otworzyliśmy rachunki bankowe przed wejściem w życie ustawy o split payment. Czy bank otworzy rachunek VAT (rachunki VAT) do nich?

Banki będą miały obowiązek otworzyć do każdego zwykłego rachunku przedsiębiorcy, także rachunek VAT (dotyczy to także rachunków otwartych przed wejściem przepisów o split payment). Być może będzie opcja, że do kilku rachunków przedsiębiorcy w danym banku, będzie można utworzyć jeden rachunek VAT.
9

Jakich płatności będzie można dokonywać z rachunku VAT?

Z rachunku VAT będzie można płacić m.in. zobowiązania w stosunku do urzędu skarbowego (VAT do zapłaty), jak i kwotę podatku VAT na rachunek dostawcy (VAT naliczony).
10

Często dokonujemy na rzecz naszych kontrahentów zbiorczych przelewów, za kilka faktur. Czy w systemie split payment będzie można dokonywać zbiorczych przelewów?

W ramach split paymentu będzie można dokonywać wyłącznie jednego przelewu. Nie będzie można dokonywać zbiorczych przelewów.
11

Otrzymujemy od naszych kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury można zastosować mechanizm split payment?

Przy otrzymaniu (albo wystawieniu) „faktury pro forma” nie będzie można zastosować mechanizmu split payment. Wynika to z faktu, że zgodnie z dodanym art. 108a ustawy o VAT płatności z zastosowaniem tego mechanizmu będzie można dokonać tylko pod warunkiem posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT. „Faktura pro forma” nie jest zaś fakturą w rozumieniu tej ustawy – to tylko swego rodzaju przyjęty w obrocie gospodarczym dokument służący np. potwierdzeniu złożenia oferty o danej treści, czy też potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
12

Czy będzie można płacić zaliczki w systemie podzielonej płatności?

Z formalnego punktu widzenia zaliczka dokumentowana jest fakturą dopiero po jej wpływie na rachunek dostawcy. W klasycznym ujęciu najpierw dochodzi do zapłaty, a potem do wystawienia faktury zaliczkowej. W takiej sytuacji nie będzie można zastosować mechanizmu podzielonej płatności – ten wymaga bowiem, aby płatność dokonywana była na podstawie faktury (należy wskazać numer faktury przy dokonywaniu dedykowanego przelewu). Jeżeli jednak odbiorca towarów lub usług otrzyma przed wykonaniem usługi lub przed dostawą towarów fakturę (zwykłą – nie pro formę), to będzie mógł zastosować mechanizm split payment.
13

Czy w trybie split payment będzie można dokonywać zapłaty w walucie obcej?

Split payment będzie dotyczył wyłącznie płatności w PLN. Nie będzie można dokonywać w ramach tego systemu płatności w walucie obcej.
14

Czy będzie można stosować split payment przy płatności kartą, wekslem, w formie potrącenia itp.?

Nie, mechanizm ten będzie dotyczył tylko zapłaty przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu.
15

Czy rachunek VAT należało będzie zgłosić na formularzu NIP-8 do urzędu skarbowego?

Nie, rachunek VAT zostanie otwarty przy zwykłym rachunku przedsiębiorcy i nie będzie trzeba go zgłaszać na formularzu NIP-8 do US.

Korzyści ze stosowania split payment

Korzyści ze stosowania split payment będą następujące:
brak odpowiedzialności solidarnej osoby płacącej za zobowiązanie podatkowe w VAT dostawcy
brak możliwości wymierzenia osobie płacącej dodatkowego zobowiązania podatkowego
szybszy zwrot VAT na rzecz osób korzystających z tego systemu
niższe zobowiązanie w VAT w przypadku szybszej zapłaty podatku (skonto zobowiązania podatkowego w VAT)
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>