stawka 0 % VAT eksport komunikat IE 599

Eksport – stawka 0 % VAT a brak komunikatu IE 599

Eksport – stan faktyczny

Spółka dokonała wywozu towaru poza teren UE (eksport towarów). Przed wywozem towaru Spółka dokonała zgłoszenia wywozowego w formie elektronicznego komunikatu IE 515. Następnie uzyskała zwolnienie towaru do procedury wywozu w formie komunikatu IE 529. Spółka nie otrzymała komunikatu potwierdzającego wyprowadzenie towarów w formie komunikatu IE 599. Spółka może uzyskać zaświadczenie z właściwego urzędu celnego o wywozie towarów poza teren UE.

Pytanie

Czy w oparciu o komunikaty elektroniczne, w posiadaniu których Spółka się znajduje oraz możliwe do pozyskania zaświadczenie o wywozie towaru poza teren UE, Spółka może zastosować stawkę 0% VAT w eksporcie?

Odpowiedź

Tak.

Warunki zastosowania stawki 0% VAT w eksporcie

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 6 ustawy o VAT:

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej

Dokumenty uprawniające do stawki 0% VAT w eksporcie

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu:

Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu,

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny. 

Dokument w formie papierowej – eksport

Dokument w formie papierowej, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, to dokument SAD.

Dokumenty w formie elektronicznej – eksport

Dokumenty w formie elektronicznej zaś to przede wszystkim 3 komunikaty:

 

komunikat IE 515 (w tej formie zgłasza się wywóz)

 

komunikat IE 529 (w tej formie uzyskuje się zwolnienie towaru do procedury wywozu)

 

komunikat IE 599 (w tej formie uzyskuje się komunikat potwierdzający wywóz towarów)

Eksport – stawka 0 % VAT a brak komunikatu IE 599

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka nie znajduje się w posiadaniu żadnego dokumentu – o którym mowa w ust. 6 – potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE. Spółka nie posiada takiego dokumentu w formie papierowej (tj. w formie potwierdzonej przez właściwy urząd karty 3 dokumentu SAD). Spółka nie posiada też takowego dokumentu w formie elektronicznej (tj. w formie komunikatu elektronicznego IE 599).

Otwarty katalog dokumentów dokumentujących eksport

Należy jednak zwrócić uwagę, że w ust. 6 wskazanego artykułu znajduje się sformułowanie „w szczególności”. Oznacza to, że ustawodawca – w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT – stworzył jedynie przykładowy katalog dokumentów, którymi można udowodnić wywóz towarów poza terytorium UE.

W konsekwencji stwierdzić należy, że wywóz towarów poza terytorium UE, uprawniający do skorzystania z zerowej stawki VAT w eksporcie, może być wykazany również na podstawie innych dokumentów niż te, które zostały wymienione w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT.

Eksport – zaświadczenia z urzędu celnego potwierdzającego wywóz

Innym dokumentem służącym do udowodnienia faktu wywiezienia towaru poza teren UE może być zaświadczenie wydane przez właściwy urząd celny potwierdzające wywóz.

Eksport – interpretacja Opolskiego Urzędu Skarbowego

Takie stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach podatkowych – jako przykład należy wskazać na postanowienie Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 1 lutego 2007 r. (PP/443-90-1-GK/06/07), w myśl którego:

Zgodnie natomiast z art. 194 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Zaświadczenie wydane przez właściwy urząd celny na podstawie powołanego art. 194 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w którym urząd celny potwierdza wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, w opinii tut. organu podatkowego, należy uznać za „dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium wspólnoty” w rozumieniu powołanych art. 41 ust. 4 i ust. 11 ustawy.

W powyższej interpretacji rozważano skutki prawne stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca chce skorzystać ze stawki  0% VAT, dokonuje zgłoszenia celnego, ale na skutek różnych okoliczności (np. zagubienia) nie legitymuje się dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza teren UE (w stanie faktycznym sprawy opisanej w interpretacji była to potwierdzona przez właściwy urząd celny karta 3 dokumentu SAD; na gruncie niniejszej sprawy będzie to komunikat IE 599 równoważny w skutkach z potwierdzoną przez właściwy urząd kartą 3 dokumentu SAD).

Organ podatkowy uznał, że w przypadku dokonania zgłoszenia celnego i uzyskania zaświadczenia z urzędu celnego o wywozie towaru poza teren UE podatnik może skorzystać ze stawki 0 % VAT.

Eksport – inne interpretacje

Na podobnym stanowisku stanął Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w orzeczeniu z  dnia 29 września 2005 r. (1473/WV/443/258/179/2005/AN) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 2 kwietnia 2007 r. (sygn. PI/443-6/07/Z/08).

Podsumowanie – stawka 0% VAT w eksporcie a brak komunikatu IE 599

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy należy stwierdzić, że jeżeli Spółka dokonała zgłoszenia celnego w formie elektronicznej (IE 515), otrzymała komunikat o dopuszczeniu towarów do procedury wywozu (IE 529), a następnie uzyska z właściwego urzędu celnego zaświadczenie o wywozie towaru poza teren UE, będzie uprawniona do skorzystania ze stawki 0% VAT dla eksportu.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>