Świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych a ZUS

Pytanie: W jaki sposób wydatkować środki z ZFŚS, aby skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

Odpowiedź: Po to, aby wykorzystać zakumulowane środki na ZFŚS z wykorzystaniem zwolnienia z ZUS, można:

albo wydatkować je na cele o charakterze masowym (np. imprezy integracyjne),

albo przyznać je pracownikom w formie ulgowych świadczeń, usług lub dopłat, uzależniając jednak wysokość tych świadczeń, usług lub dopłat od indywidualnej sytuacji każdego pracownika (sytuacji życiowej, materialnej oraz rodzinnej), która to sytuacja zostałaby oceniona np. przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję Socjalną.

Analiza: Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego (tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) nie są wliczane: świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z powyższego przepisu wynika, że nie każde świadczenie wypłacane pracownikowi ze środków zgromadzonych w ZFŚS, będzie korzystało z powyższego wyłączenia. Z przywołanej normy prawnej wynika, że aby świadczenie wypłacane ze środków zgromadzonych w ZFŚS korzystało ze zwolnienia musi być ono przeznaczone na cele socjalne.

Definicja legalna działalności socjalnej (a zatem pośrednio definicja celów socjalnych) znajduje się w art. 2 pkt 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym przepisem:

Działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Stanowi ją również udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Druga istotna uwaga – w kontekście niniejszego wpisu – związana jest z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zgodnie z tym przepisem:

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Z powyższej normy prawnej wynika, że możliwość przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależniona jest od wyników analizy sytuacji konkretnej osoby uprawnionej (pracownika) na trzech płaszczyznach: życiowej, rodzinnej oraz materialnej.

Zatem pracodawca, przed przyznaniem świadczenia z ZFŚS indywidualnie określonemu pracownikowi w postaci ulgowej usługi, świadczenia lub dopłaty, winien przeanalizować, czy sytuacja pracownika na gruncie trzech ww. płaszczyzn, uzasadnia to.

Z uwag poczynionych na wstępie wynika, że – przykładowo – wartość dodatku świątecznego, wartość bonu towarowego lub wartość ekwiwalentu urlopowego (które zaliczają się do kategorii ulgowych usług, świadczeń lub dopłat), będzie korzystała z wyłączenia spod oskładkowania ZUS, pod tym warunkiem, że przyznanie, a także wysokość dodatku, bonu lub ekwiwalentu, będzie uzależniona od sytuacji (życiowej, rodzinnej, materialnej) zindywidualizowanego pracownika.

Innymi słowy, pracodawca nie może dokonać takiej operacji, w której przyzna każdemu pracownikowi bon, dodatek lub ekwiwalent w takiej samej wysokości, niezależnie od wysokości zarobków konkretnego pracownika, a także jego sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej. Pomoc przyznawana z ZFŚS – aby korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego- powinna uwzględniać indywidualną sytuację każdego pracownika.

Środki z ZFŚS mogą być przekazywane również na inne kategorie wydatków (na inne cele), aniżeli te, które wymienione są w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS (tj. na inne kategorie niż ulgowe usługi i świadczenia oraz dopłaty).

Zdaje się, że te inne kategorie, dotyczą przede wszystkim form rekreacji masowej (tj. organizowanych przez pracodawcę imprez sportowych, wycieczek, imprez integracyjnych, festynów itp.). Są to zatem świadczenia skierowane do ogółu pracowników. Przyznanie oraz wysokość takich świadczeń i usług nie musi być uzależniona od kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>