Urząd skarbowy – informacje o dochodach. Sprawdź koniecznie!

urząd skarbowy informacje dochody komornik sąd

Czy zastanawialiście się kiedyś jakich informacji może żądać urząd skarbowy od sądów i komorników? Czy sądy przekazują do urzędów skarbowych np. informację o zasądzonych na Twoją rzecz należnościach? Albo czy komornicy przekazują urzędom skarbowym informację o ściągniętych na Twoją rzecz wierzytelnościach? Jeżeli zastanawiałeś się, ale do dzisiaj nie znalazłeś odpowiedzi na te pytania, to śpieszę Ci z pomocą!

Ordynacja podatkowa – uregulowanie ogólne

Zakres informacji, które przekazywane są do organów podatkowych został w sposób ogólny wskazany w art. 84 § 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem:

 Sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać właściwym organom podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Zgodzisz się, że ustawodawca w sposób bardzo ogólny określił zakres informacji, które sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani przekazywać organom podatkowy?

Rozporządzenie – uregulowanie szczegółowe

Dlatego też ten sam ustawodawca, w  § 2 wyżej wymienionego artykuły 84 o.p. przewidział, że zakres informacji, o których mowa w § 1, zostanie doprecyzowany w akcie wykonawczym, tj. w rozporządzeniu.

Bardziej szczegółowych informacji należy poszukiwać w akcie prawnym o dość długiej, ale sugestywnej, nazwie, a mianowicie w:

 Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania.  

I tak, odpowiadając na pytania, które być może stawiałeś sobie do tej pory, a na które nie znalazłeś odpowiedzi, chciałbym Ci powiedzieć, że:

sądy nie przekazują – „z automatu” – informacji o zasądzonych na Twoją rzecz kwotach pieniężnych,

 

 komornicy nie przekazują – „z automatu” – informacji o wyegzekwowanych na Twoją rzecz wierzytelnościach.

Rozporządzenie – treść właściwych przepisów

W §  2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wskazano, że sądy przekażą Twojemu urzędowi skarbowemu:

1. odpisy postanowień (ugód sądowych):

 • podziale majątku wspólnego,
 • stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie,
 • zniesieniu współwłasności,
 • stwierdzeniu nabycia spadku,
 • uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zmianie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku,
 • dziale spadku,
 • dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • przysądzeniu własności nieruchomości i innych składników majątkowych, z których egzekucje prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości;

2. pisemne informacje:

 • o nowo zarejestrowanych i wykreślonych w ciągu ubiegłego miesiąca tłumaczach przysięgłych,
 • o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca pierwszych wpisach do rejestru przedsiębiorców, o ile sąd nie przekazał organowi podatkowemu informacji na podstawie 19b ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, i wykreśleniach z rejestru, z podaniem adresu i przedmiotu działalności przedsiębiorcy.

Komornik sądowy zaś – w myśl §  3 ww. rozporządzenia – przekazuje:

W terminie do 15 dnia każdego miesiąca, pisemne informacje o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca sprzedażach egzekucyjnych zajętych praw majątkowych i towarów oraz kwocie podatków, o których mowa w art. 18 ustawy o VAT oraz art. 103 ustawy o podatku akcyzowym.

Co o tym myślisz?

Przyznasz, że zakres informacji, których może żądać urząd skarbowy od sądów i komorników nie jest zbyt szeroki?

 

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>