Wynagrodzenie za przejęcie długu jako koszt podatkowy

Pytanie: Czy wynagrodzenie, które Spółka X wypłaci Spółce Y za przejęcie jej długu, stanowi kosztu uzyskania przychodu dla Spółki X?

Odpowiedź: Tak.

Analiza prawna: Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem wszystkie poniesione wydatki, za wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo–skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Ponadto muszą to być wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu.

Wydatek na wynagrodzenie wypłacone w zamian za przejęcie długu mieści się niewątpliwie w zakresie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o CiT.

Powyższe potwierdza:

  • interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29.04.2008 r. (IBPB3/423-327/08/SD):

Z wniosku Spółki wynika, iż kwota A stanowi wartość przejętego zadłużenia z tytułu pożyczek złotowych, a kwota B wynagrodzenie za wykonanie usługi przejęcia długu.

W świetle powyższych przepisów kwota A nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, natomiast kwota B stanowiąca wynagrodzenie za przejęcie długu jest kosztem pośrednim i może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli w dacie przejęcia długu.

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2015 r. (ILPB3/423-705/14-3/PR):

Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy uregulowanie Części 2 wynagrodzenia wiązać się będzie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego – transakcja przejęcia długu może zostać przeprowadzona z uwagi na m.in. konieczność refinansowania zadłużenia Spółki i zmian warunków spłaty tego zadłużenia.

Należy bowiem podkreślić, że uzasadnieniem gospodarczym tego rodzaju transakcji z perspektywy dłużnika jest zazwyczaj poprawienie jego płynności finansowej czy uzgodnienie korzystniejszych warunków uregulowania zadłużenia a w konsekwencji wzmocnienie jego pozycji na rynku.

Zatem, o ile w przypadku wynagrodzenia prowizyjnego (Części 2) brak będzie bezpośredniego związku między ponoszonym wydatkiem a przychodem podlegającym opodatkowaniu, to nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że koszt ten zostanie poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania/zabezpieczenia ich źródła.

Zatem, wynagrodzenie prowizyjne powinno zostać uznane za koszt uzyskania przychodów inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(…)

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że uregulowanie zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia z tytułu transakcji przejęcia długu na rzecz Podmiotu trzeciego w Części 2, tj. w części przekraczającej wartość długu, z którego zostanie zwolniony Wnioskodawca wobec dotychczasowego wierzyciela, służy efektywniejszemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez Spółkę. W konsekwencji, możliwe jest wykazanie pośredniego związku pomiędzy uregulowaniem wynagrodzenia za przejęcie długu w Części 2, a przychodami generowanymi przez Spółkę w przyszłości.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości Części 2 wynagrodzenia wynikającego z umowy przejęcia dług

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>