Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Stan faktyczny: Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów. Wniosek o zabezpieczenie został złożony 3 marca 2016 r. We wniosku wniesiono o zabezpieczenie alimentów od dnia jego złożenia. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w dniu 4 kwietnia 2016 r. Wskazał w nim, że alimenty mają być płacone z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Postanowienie zostało odebrane przez osobę uprawnioną w dniu 14 kwietnia 2016 r.

Pytanie: od kiedy uprawniony może domagać się wyższych alimentów?

Jeżeli w postanowieniu o zabezpieczeniu alimentów nie wskazano daty, od której obowiązany ma uiszczać wyższe alimenty, postanowienie jest skuteczne od dnia podpisania jego sentencji, tj. od 4 kwietnia 2016 r. Oznacza to, że uprawniony może domagać się wyższych alimentów już za kwiecień 2016 r. Powyższe wynika z art. 360 k.p.c. zgodnie, z którym:

Postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji.

Za kwiecień nie będzie to jednak pełna kwota. Za kwiecień uprawniony otrzyma alimenty wyliczone proporcjonalnie przy uwzględnieniu tego, że postanowienie to wydano 4 kwietnia. Proporcja w tym wypadku będzie wynosiła 27/30 zabezpieczonej kwoty alimentów (postanowienie wydano 4 kwietnia, a kwiecień ma 30 dni).

Od kolejnego miesiąca będzie to już pełna kwota zabezpieczonych alimentów.

Pytanie: czy druga strona dowie się o wydanym postanowieniu, a jeżeli tak to kiedy? Czy może złożyć zażalenie? Czy zażalenie wstrzymuje egzekucję alimentów?

Zasadniczo – zgodnie z art. 740 k.p.c. – w przypadku wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, strona obowiązana do zapłaty dowiaduje się o tymże postanowieniu dopiero po wszczęciu egzekucji przez komornika.

W myśl art. 740 § 1 k.p.c.:

Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza tylko uprawnionemu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczenia obowiązanemu dokonuje organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia.

Jednakowoż, jeżeli chodzi o postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów, to postanowienie te – wyjątkowo – doręczane jest obowiązanemu już na etapie wcześniejszym, tj. przez sam Sąd bezpośrednio po jego wydaniu.

Stanowi o tym art. 753 § 2 k.p.c., w myśl którego:

W wypadkach wymienionych w § 1 [tj. w sprawach o zabezpieczenie alimentów – przyp. mój] sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Obowiązany może złożyć zażalenie na postanowienie w sprawie zabezpieczenia. Stanowi o tym art. 741 k.p.c.:

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Złożenie przez obowiązanego zażalenia nie wstrzymuje jednakowoż wykonania postanowienia. Postanowieniu takiemu Sąd I instancji nadaje bowiem klauzulę wykonalności z urzędu i postanowienie te można egzekwować, choćby obowiązany złożył zażalenie na nie. O nadaniu z urzędu klauzuli wykonalności ww. postanowieniu stanowi art. 743 § 1 zd. 1 k.p.c., w myśl którego:

Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu.
Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>