Zwolnienie z podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży nieruchomości

Nie każda sprzedaż dokonywana przez gminę obłożona będzie podatkiem VAT. Istotne jest bowiem to, czy przy konkretnej sprzedaży gmina działa jako podatnik VAT.

Wynika to chociażby z wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w którym postawiono tezę, iż:

Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014r. (I FSK 1547/14) wskazano na przykład, że:

Gmina, która zbywa nieruchomości otrzymane jako spadek bądź na podstawie ustawy o samorządzie, nie działa jako podatnik VAT.

W takim wypadku gmina nie jest obowiązana naliczyć podatku VAT przy dokonywanej przez siebie sprzedaży.

Powyższe ma swoje dalsze konsekwencje dla przedsiębiorcy – czynnego podatnika podatku VAT – który nabył nieruchomość od gminy w takich warunkach (tj. bez możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony) i chce ją po jakimś czasie sprzedać.

W art. 43 ust. 1. pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług wskazano, że:

Zwalnia się od podatku:

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zatem powyższy przedsiębiorca, jeżeli nie dokonał w nabytej nieruchomości ulepszeń przekraczających 30 % jej początkowej wartości, sprzeda ją bez podatku VAT.

Przedsiębiorca taki zwolniony jest z zapłaty podatku VAT również wtedy, gdy dokona nakładów przekraczających 30 % początkowej wartości nieruchomości i wykorzysta ją – po dokonaniu przedmiotowych ulepszeń – do czynności opodatkowanych przez okres ponad 5 lat od dokonania tychże ulepszeń.

Wynika to z art. 43 ust. 7A, który stanowi, że:

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Powyższe potwierdza orzecznictwo, w tym np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009 r. (I SA/Po 937/09), zgodnie z którym:

Jeżeli podatnik dokonał ulepszenia budynków w kwocie przekraczającej 30% ich wartości początkowej i w odniesieniu do tych wydatków miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to w sytuacji, gdy obiekty te w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, ich dostawa – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a u.p.t.u. – objęta zostaje zwolnieniem od podatku.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>