Zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości. Sprawdź!

Zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości

Zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytej wcześniej od gminy – to temat, który chciałbym dzisiaj z Wami poruszyć. Zapraszam do lektury poniższego wpisy!

Brak działania przez gminę jako podatnik VAT – możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości

Nie każda sprzedaż dokonywana przez gminę obłożona będzie podatkiem VAT. Istotne jest bowiem to, czy przy konkretnej sprzedaży gmina działa jako podatnik VAT.

Wynika to chociażby z wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 3/07). W wyroku tym postawiono następującą tezę:

Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014r. (I FSK 1547/14) wskazano na przykład, że:

Gmina, która zbywa nieruchomości otrzymane jako spadek bądź na podstawie ustawy o samorządzie, nie działa jako podatnik VAT.

W takim wypadku gmina nie jest obowiązana naliczyć podatku VAT przy dokonywanej przez siebie sprzedaży.

Warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytej od nie-podatnika

Konsekwencją zakupu nieruchomości bez VAT jest możliwość sprzedania jej również bez VAT. Można w tych okolicznościach skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości opisanego w art. 43 ust. 1. pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem:

Zwalnia się od podatku:

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis przewiduje dwa warunki, aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Po pierwsze -osobie zamierzająca sprzedać nieruchomość nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia VAT przy jej nabyciu. Jak już sobie powiedzieliśmy – ta przesłanka jest spełniona, bowiem przy nabyciu nieruchomości od gminy VAT w ogóle nie wystąpił. Nabywca nie miał zatem prawa do jego odliczenia.

Po drugie zaś – sprzedawca nie mógł dokonać w nieruchomości ulepszeń przekraczających 30% jej wartości początkowej.

Zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości- wyjątek od przesłanki dotyczącej braku możliwości dokonywania nakładów ponad 30%

Jest jeden wyjątek od warunku, który mówi o tym, że nie można dokonać nakładów przekraczających 30% wartości nieruchomości, aby można było ją sprzedać bez VAT.

Mianowicie – można skorzystać zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości również wtedy, gdy co prawda dokona się nakładów przekraczających 30 % początkowej wartości nieruchomości, jednak po dokonaniu tych ulepszeń wykorzystuje się nieruchomość w działalności gospodarczej co najmniej 5 lat.

Czyli: jeżeli przedsiębiorca wykorzystywał po ulepszeniach nieruchomość co najmniej 5 lat  zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości jest możliwe do zastosowania

Wynika to z art. 43 ust. 7A, który stanowi, że:

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Powyższe potwierdza orzecznictwo, w tym np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009 r. (I SA/Po 937/09), zgodnie z którym:

Jeżeli podatnik dokonał ulepszenia budynków w kwocie przekraczającej 30% ich wartości początkowej i w odniesieniu do tych wydatków miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to w sytuacji, gdy obiekty te w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, ich dostawa – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a u.p.t.u. – objęta zostaje zwolnieniem od podatku.

Podsumowanie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytej o gminy

Podsumowując: przedsiębiorca, który nabył nieruchomość bez VAT od gminy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży tej nieruchomości, jeżeli nie dokonał w nabytej nieruchomości ulepszeń przekraczających 30 % jej początkowej wartości.

Przedsiębiorca taki skorzysta ze zwolnienia z podatku VAT także wtedy, gdy po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej wykorzystywał nieruchomość w działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) przez ponad 5 lat.

Dołącz do newslettera
Skorzystaj z darmowych porad prawnych
i zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz mnie!
Newsletter
//]]>